تبلیغات
مهندسی پزشکی - کالبد شناسی عظلات{2}

کالبد شناسی عظلات{2}

نویسنده :مازیار سلیمی
تاریخ:---

د - عضلات اندامها:

عضلات اندام ها در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد: اندام فوقانی و اندام تحتانی.

عضلات اندام فوقانی: این عضلات در چهار قسمت مورد بررسی قرار می گیرند که عبارتند از عضلاتی که ریشه اندام را به بدن وصل می کنند، عضلات بازو، عضلات ساعد، عضلات دست.

1 – عضلاتی که در ریشه اندام قرار دارند در ساختمان جلویی، عقبی و داخلی حفره زیر بغل شرکت دارند.

عضلاتی که دیواره قدامی زیر بغل را درست می کنند شامل دو عضله سینه ای بزرگ و سینه ای کوچک است. عضله سینه ای بزرگ مثلثی و پهن بوده و از سطح خارجی دنده های بالایی و ترقوه منشأ گرفته و با تاندون قوی به استخوان بازو می چسبد که انقباض آن بازو را به بدن نزدیک و به داخل می چرخاند.

عضله سینه ای کوچک در زیر عضله قبلی واقع و از سطح خارجی دنده های بالایی به زایده غرابی کتف کشیده می شود این عضله استخوان کتف را به جلو می کشاند.

عضله ای که دیوارۀ داخلی حفرۀ زیر بغل قرار دارد به نام عضلۀ دندانهای جلوئی نامیده می شود. عضله ای پهن است که که از سطح خارجی هشت دندۀ اول به لبۀ جلوئی کنار داخلی استخوان کتف کشیده می شود. انقباض آن به کمک عضلۀ سینه ای کوچک، کتف را به طرف جلو می کشد.

عضلاتی که دیوارۀ خلفی دیوارۀ زیر بغل را درست می کنند همگی در جلو و عقب استخوان کتف قرار دارند و به عنوان عضلات شانه تلقی می شوند که شامل عضلات زیر می باشند:

عضلۀ کتفی که از حفرۀ تحت کتفی منشاء گرفته و تا توبرکول کوچک انتهای فوقانی بازو کشیده می شود، عضلۀ فوق خاری منشاء گرفته و از بالای مفصل شانه تا اوبرکول بزرگ استخوان بازو کشیده می شود. عضلۀ گرد کوچک از قسمت فوقانی لبۀ خارجی استخوان کتف منشاء گرفته تا توبرکول بزرگ استخوان بازو کشیده می شود. این عضلات به نگهداری سر استخوان بازو در برابر حفرۀ گلنوئید در موقع حرکات مفصل شانه کمک می کند. عضلۀ گرد بزرگ از زاویۀ تحتانی استخوان کتف منشاء گرفته و تا لبۀ داخلی ناودان دو سری در گردن استخوان بازو کشیده می شود. که استخوان بازو را به عقب و داخل می کشد.

2 – عضلات بازو: شامل عضلات غرابی بازوئی، بازوئی، دو سر بازوئی و سه سر می باشد، سه عضلۀ اول در لوژ جلوئی بازو و عضلۀ چهارمی در لوژ خلفی بازو قرار دارند.

            عضلۀ غرابی بازوئی از زائدۀ غرابی کتف به قسمت میانی کنار داخلی بازو کشیده می شود.

            عضلۀ دو سر بازوئی در بالا دو قسمت دارد که به نام سر کوتاه و سر دراز نامیده می شوند. سر کوتاه از زائدۀ غرابی کتف و سر دراز از تکمه ای در بالای حفرۀ گلنوئید منشاء می گیرد. اتصال دو سر عضله تودۀ عضلاتی را می سازد که برجستگی جلو بازو را درست می نمایند و بوسیلۀ وتری محکم به توبروزیتی رادیال متصل می شود. این عضله خم کنندۀ مفصل آرنج است.

            عضلۀ سه سر بازوئی دارای سه سر داخلی خارجی و دراز است که از اس بازو و کتف منشاء گرفته و بوسیلۀ وتری به سطح فوقانی زائدۀ آرنجی استخوان زنداسفل متصل می شود، این عضله باز کنندۀ مفصل آرنج است.

3 – عضلات ساعد: یک دسته از عضلات ساعد در جلوی اسکلت ساعد و یک دسته در عقب آن قرار دارند. عضلات جلوئی نیز به دو دستۀ جلوئی خارجی تقسیم می شوند.

            عضلات جلوئی داخلی عمدتاً عضلات خم کنندۀ انگشتان دست و ساعد بوده و حالت درون گردان ساعد می دهند. این عضلات از سطح به عمق شامل عضلات زیر می باشند:

            عضلۀ درون گردان مدور، عضلۀ فلکسور کار پی اولناریس، عضلۀ فلکسور سطحی انگشتان، عضلۀ تاکنندۀ عمقی انگشتان، عضلۀ تاکنندۀ عمقی انگشتان و عضلۀ تاکنندۀ دراز شست.

            این عضلات بوسیلۀ تاندون مشترکی از اپی کندیل داخلی استخوان بازو و یا از سطح جلوئی استخوان های ساعد منشاء گرفته به طرف مچ دست و یا سطح کف دستی انگشتان کشیده می شوند و به این ترتیب در عمل خم کردن مچ و انگشتان کمک می کنند.

            عضلات ناحیه قدامی خارجی ساعد شامل عضلات زیر می باشد:

             عضلۀ براکیورادیالیس، عضلۀ اکستنسور کارپی رادیالیس لونگوس، عضلۀ اکستنسور کاپی رادیالیس برویس و سوپیناتور. به انتهای پاوین رادیوس و سطح خلفی قاعده دومین و سومین استخوان کف دست کشیده می شوند. و کلاً باز کنندۀ ساعد بوده و حالت برون گرداننده به آن می دهند.

            عضلات ناحیۀ خلفی ساعد از سطح خلفی استخوان های ساعد و اپیکندیل خارجی به سطح پشت دستی انگشتان کشیده می شود و عبارتند از: عضلۀ باز کنندۀ انگشتان، بازکنندۀ انگشت کوچک و اشاره، عضلۀ بازکنندۀ دراز و کوتاه انگشت شست و عضلۀ دور کنندۀ دراز و کوتاه انگشت شست.

4 – عضلات دست: در پشت تاندون های عضلات باز کنندۀ عبور می کنند.

            در کف دست سه دسته عضله وجود دارند: دستۀ خارجی به نام عضلات تنار که برجستگی گوشتی سطح خارجی کف دست را درست می کنند دستۀ دااخلی برجستگی داخلی کف دست است و مربوط به عضلات کوچکی است که انگشت کوچک دست را تأمین می کنند. دستۀ وسطی عضلات  بین استخوانی است که 8 عدد بوده و به دو دستۀ کف دستی و پشت دستی تقسیم می شوند، فضاهای بین استخوانی دست را پر می کنند و انقباض عضلات پشت دستی انگشتان را از خط وسط دور و انقباض عضلات کف دستی انگشتان را به خط وسط نزدیک می نمایند.

عضلات اندام تحتانی:

عضلات اندام تحتانی شامل عضلات ران، ساق پا و پا می باشند.

ناحیۀ ران: به عضلات قدامی و خلفی ران تقسیم می شوند.

عضلات قدامی خود به دو قسمت قدامی خارجی و قدامی داخلی تقیسیم می شوند.

- عضلات قدامی خارجی ران: شامل عضلۀ خیاطه و چهار سر ران است. عضلۀ خیاطه، دراز و نواری شکل است که از خار خاصرۀ قدامی فوقانی شروع شده و به طور مایل از جلو ران گذشته و در پائین به انتهای فوقانی سطح داخلی درشت نی می چسبند که مفصل هیپ و زانو را تاندون می کند.

            عضلۀ چهار سر ران، در بالا دارای چهار قطعۀ جداگانهاست که از خار خاصرۀ قدامی فوقانی و سطوح مختتلف تنۀ استخوان ران منشاء گرفته و در پائین الیاف عضلانی چهار قسمت با هم یکی شده تبدیل به وتری قوی به نام وتر کشککی می شود که استخوان کشکک را در بر گرفته و در پائین به توبروزیتی درشت نی میچسبد. این عضله باز کنندۀ قوی مفصل زانو است.

عضلات قدامی داخلی ران: شامل عضلات شانه ای، راست داخلی و سه عضلۀ نزدیک کنندۀ دراز و کوتاه و بزرگ است که همگی از کادر استخوانی اطراف سوراخ سدادی (پوبیس و برجستگی ورکی) منشاء گرفته و در پائین به لبه های کنار خلفی تنۀ استخوان ران (خط خشن) متصل می شوند.

عضلات خلفی ران: شامل عضلات سرینی و خلفی ران می باشد.

عضلات سرینی، در ناحیۀ نشیمنگاه قرار گرفته و از سطح به عمق شامل عضلات زیر است:

عضلۀ سرینی بزرگ و متوسط و کوچک: برجستگی ناحیۀ نشیمنگاه مربوط به این عضلات است و هر سه عضله در بالا از گودال خاصره ای خارجی و استخوان خاجی منشاء گرفته و در پائین و خارج به برجشتگی تروکانتر بزرگ انتهای فوقانی خط خشن ران می چسبند. عضلۀ سرینی بزرگ مفصل هیپ را باز می کند، دو عضلۀ دیگر ران را از خط وسط دور کرده و به داخل می چرخانند

عضلات خلفی ران: در پشت ران سه عضله وجود دارد که عبارتن از: عضلۀ دو سر رانی و عضلۀ نیم وتری و نیم غشائی.

این عضلات از سطح خلفی و خارجی برجستگی ورکی و خط خشن زان منشاء گرفته و در پائین به انتهای فوقانی استخوان درشت نی و نازک نی کشیده می شوند. این عضلات کلاً مفصل زانو را تاندون می کنند و به استقرار بدن در وضع ایستاده کمک می کنند.

عضلات ساق پا: به سه دستۀ قدامی و خارجی و خلفی تقسیم می شوند.

عضلات قدامی شامل عضلات درشت نی قدامی و باز کنندۀ دراز شست و باز کنندۀ دراز انگشت می باشند. عضلات خارجی ساق شامل دو عضلۀ پرونئال دراز و کوتاه است که هر دو از سطح خارجی نازک نی منشاء گرفته و وتر آنها پس از عبور از پشت قوزک خارجی عبور کرده به کنار خارجی کف پا و عمق کف پا ختم می شوند.

عضلات خلفی ساق: در دو طبقه عمقی و سطحی قرار دارند. طبقۀ عمقی شامل عضلات تاکنندۀ دراز شست پا تاندون کنندۀ دراز انگشتان پا، درشت نئی خافی و عضلۀ رکبی است. عمل آنها تاکردن انگشتان و خم کردن کف پا می باشد. طبقۀ سطحی شامل عضلۀ سه سر ساقی است که برجستگی خلفی ساق را درست می کند و شامل عضلۀ دو قلو و عضلۀ نعلی است که هر سه در بالا از لقمه های داخلی و خارجی انتهای پائین ران و سطح خلفی استخوان های ساق منشاء گرفته و پائین در پشت مچ پا با هم یکی شده تبدیل به یک وتر قوی به نام آشیل می شود که به قسمت خلفی استخوان پاشنۀ پا متصل است.

            3- عضلات پا: عضلات کف پا همانند دست شامل تاندون های عضلات خم کننده است که از ساق وارد کف پا می شوند. در ضمن در فضای بین استخوانی عضلات بین استخوانی به تعداد هشت عدد قرار دارند. در کنار داخلی کف پا برجستگی، مربوط به عضلاتی است که اختصاص به انگشت شست پا دارد. در کنار خارجی کف پا بر جستگی، مربوط به عضلات اختصاصی انگشت کوچک پا است. عضلات پا کلاً در ایجاد حرکات انگشتان کوچک پا است. عضلات پا کلاً در ایجاد حرکات انگشتان پا و حفظ قوس های طولی و عرضی کف پا دخالت دارند. 


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:34 ب.ظ

Nicely put, Many thanks!
costo in farmacia cialis cialis 30 day sample link for you cialis price cialis authentique suisse cialis for daily use cialis prezzo in linea basso cialis 20mg prix en pharmacie generic cialis at the pharmacy rx cialis para comprar cialis 100mg suppliers
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:06 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis prices cialis professional from usa female cialis no prescription cialis en mexico precio where cheapest cialis what is cialis cialis price thailand tadalafil generic weblink price cialis buy cialis online
buy tadalafil online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:37 ق.ظ

Thanks, Awesome stuff.
canadian drugs generic cialis cialis venta a domicilio prezzo cialis a buon mercato when can i take another cialis purchase once a day cialis look here cialis cheap canada cialis daily reviews generic cialis tadalafil cialis authentique suisse cialis generika in deutschland kaufen
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 11:09 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
link for you cialis price cipla cialis online cialis daily acheter cialis meilleur pri only now cialis 20 mg american pharmacy cialis warnings for cialis cialis prezzo in linea basso generic cialis tadalafil cialis online
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:13 ب.ظ

You said it effectively!
the best site cialis tablets generic cialis soft gels calis rx cialis para comprar prezzo di cialis in bulgaria order a sample of cialis trusted tabled cialis softabs can i take cialis and ecstasy cialis soft tabs for sale cialis flussig
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:39 ق.ظ

Cheers, A good amount of stuff!

generic cialis 20mg uk cialis coupons printable cialis 5 mg para diabeticos price cialis wal mart pharmacy cost of cialis per pill free cialis interactions for cialis cialis taglich cialis super kamagra 5 mg cialis coupon printable
buy cialis online cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 12:15 ق.ظ

Cheers. Helpful stuff!
try it no rx cialis safe dosage for cialis generic cialis pro cuanto cuesta cialis yaho cialis for sale in europa cialis tablets for sale callus tadalafil 20 mg cost of cialis cvs dose size of cialis
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 11:06 ق.ظ

Thank you, Plenty of knowledge!

cialis 10 doctissimo cialis online nederland cialis coupons cialis e hiv cialis generico cialis therapie tadalafil 5mg price cialis wal mart pharmacy cialis flussig cialis prices in england
cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 12:16 ق.ظ

Thanks, A lot of data.

cialis patentablauf in deutschland cialis rezeptfrei cialis 20mg cialis online holland cialis wir preise cialis 5mg cialis super acti buying cialis in colombia prescription doctor cialis cialis 5mg billiger
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 11:01 ق.ظ

Info effectively used..
only here cialis pills bulk cialis cialis 10mg prix pharmaci price cialis wal mart pharmacy cialis vs viagra cialis 5 mg scheda tecnica 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis per paypa cipla cialis online pastillas cialis y alcoho
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 11:44 ب.ظ

Good material. Thanks.
when will generic cialis be available get cheap cialis tadalafil cialis cuantos mg hay interactions for cialis free cialis generico cialis mexico import cialis generic for cialis cialis 30 day sample
Cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 12:04 ب.ظ

Fantastic write ups. Thank you!
cialis savings card opinioni cialis generico buy generic cialis buy cialis generic cialis at walmart cialis en mexico precio buy name brand cialis on line cialis lilly tadalafi cialis without a doctor's prescription rezeptfrei cialis apotheke
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 12:40 ق.ظ

Terrific advice. Regards.
buying cialis in colombia cialis mit grapefruitsaft we like it cialis price cialis for daily use where do you buy cialis safe dosage for cialis cialis patent expiration we like it safe cheap cialis only best offers 100mg cialis how to buy cialis online usa
buy generic cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:19 ب.ظ

Great postings, Cheers!
tadalafil 5mg cialis tablets australia cialis 30 day sample online prescriptions cialis comprar cialis 10 espa241a cialis 5 effetti collaterali low dose cialis blood pressure generic cialis 20mg uk click here cialis daily uk cialis 20 mg cut in half
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:56 ق.ظ

You actually expressed that very well!
cialis efficacit cialis generico online acheter du cialis a geneve cialis online viagra or cialis ou trouver cialis sur le net cialis ahumada only here cialis pills dose size of cialis how much does a cialis cost
buy cialis online best price
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:36 ب.ظ

Reliable write ups. Many thanks!
sublingual cialis online cialis 5 mg buying cialis in colombia acquistare cialis internet buy cialis online legal cialis 100 mg 30 tablet chinese cialis 50 mg we use it 50 mg cialis dose cialis 5 mg schweiz cialis name brand cheap
buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:32 ق.ظ

Beneficial knowledge. Many thanks.
viagra cialis levitra cialis rezeptfrei sterreich look here cialis order on line we use it cialis online store prix cialis once a da generic cialis pro cialis 10mg prix pharmaci cialis herbs cialis sans ordonnance dose size of cialis
levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:30 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
levitra online levitra prices buy levitra online levitra generic levitra generic buy levitra 20 mg buy levitra 20 mg levitra 20 mg levitra without a doctor prescription buy 10 mg levitra
Cialis canada
سه شنبه 10 مهر 1397 12:32 ق.ظ

Valuable stuff. Cheers!
walgreens price for cialis acheter du cialis a geneve cialis generico online prezzo di cialis in bulgaria price cialis wal mart pharmacy buy generic cialis buy cialis buy cialis uk no prescription generic cialis at walmart ou trouver cialis sur le net
Cialis canada
جمعه 6 مهر 1397 07:01 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
safe site to buy cialis online we like it safe cheap cialis prix cialis once a da calis if a woman takes a mans cialis brand cialis nl wow cialis tadalafil 100mg american pharmacy cialis costo in farmacia cialis comprar cialis 10 espa241a
buy viagrow pro
شنبه 31 شهریور 1397 02:09 ب.ظ

Seriously a good deal of helpful advice.
most reliable canadian pharmacies drugstore online most reliable canadian pharmacies safe canadian online pharmacies canadian pharmaceuticals canadian pharmacies online prescriptions prescription drugs without prior prescription top rated canadian pharmacies online canadianpharmacyusa24h northwest pharmacies in canada
cialisvipsale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:11 ب.ظ

You said it very well..
cialis side effects cialis name brand cheap acheter cialis kamagra order cialis from india prices for cialis 50mg cialis cost viagra vs cialis cialis baratos compran uk cialis daily new zealand click now buy cialis brand
http://canadianpharmacyonli.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:56 ب.ظ

Very good facts. Cheers.
canadian prescriptions online serc 24 mg pharmacy near me online drug store canadian pharmacies that ship to us canadian pharmacies that are legit canadian pharmacies stendra pharmacy canada 24 the best canadian online pharmacies good canadian online pharmacies canada pharmacies
viagra 20 mg
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:23 ق.ظ

You actually expressed it adequately!
viagra cheap uk buying online viagra buy cheap viagra online without prescription viagra to buy online uk how to get viagra buy viagra uk no prescription how do i buy viagra how buy viagra online pharmacies how to get viagra prescription online
cialisvus.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:17 ق.ظ

You mentioned that fantastically!
callus cialis online napol cialis 20 mg cost purchasing cialis on the internet cialis australia org cialis 20mg prix en pharmacie import cialis cialis tablets cialis online chinese cialis 50 mg
cialisbuys.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:38 ق.ظ

Information certainly considered!!
online prescriptions cialis cialis 5 effetti collaterali female cialis no prescription cialis kamagra levitra import cialis cialis dosage amounts free generic cialis cilas cialis great britain fast cialis online
http://viabiovit.com/viagra-sildenafil-citrate.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:35 ق.ظ

Amazing quite a lot of great data.
buy kamagra viagra buy viagra online price cheap viagra online usa how to buy viagra without a prescription viagra super active buy viagra online safely how to buy viagra uk is it illegal to buy viagra where can i buy viagra where can i buy generic viagra
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:37 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
cialis wir preise cialis daily reviews cialis 5 mg schweiz the best choice cialis woman cialis great britain cialis 30 day trial coupon cialis 5 mg schweiz cialis rckenschmerzen weblink price cialis cialis price in bangalore
Generic cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:09 ب.ظ

Cheers! A lot of info!

buy cheap cialis in uk click here take cialis cialis per paypa legalidad de comprar cialis where to buy cialis in ontario cialis side effects cost of cialis cvs can i take cialis and ecstasy are there generic cialis cialis generika in deutschland kaufen
Viagra vs viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:47 ق.ظ

Lovely postings. Thanks.
buy viagra without rx buy viagra online without a prescription viagra prescription buying real viagra online buy viagra cheapest viagra purchase uk viagra online cheap cheap sildenafil uk generic viagra buy online generic viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo