تبلیغات
مهندسی پزشکی - کالبد شناسی عظلات{2}

کالبد شناسی عظلات{2}

نویسنده :مازیار سلیمی
تاریخ:---

د - عضلات اندامها:

عضلات اندام ها در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد: اندام فوقانی و اندام تحتانی.

عضلات اندام فوقانی: این عضلات در چهار قسمت مورد بررسی قرار می گیرند که عبارتند از عضلاتی که ریشه اندام را به بدن وصل می کنند، عضلات بازو، عضلات ساعد، عضلات دست.

1 – عضلاتی که در ریشه اندام قرار دارند در ساختمان جلویی، عقبی و داخلی حفره زیر بغل شرکت دارند.

عضلاتی که دیواره قدامی زیر بغل را درست می کنند شامل دو عضله سینه ای بزرگ و سینه ای کوچک است. عضله سینه ای بزرگ مثلثی و پهن بوده و از سطح خارجی دنده های بالایی و ترقوه منشأ گرفته و با تاندون قوی به استخوان بازو می چسبد که انقباض آن بازو را به بدن نزدیک و به داخل می چرخاند.

عضله سینه ای کوچک در زیر عضله قبلی واقع و از سطح خارجی دنده های بالایی به زایده غرابی کتف کشیده می شود این عضله استخوان کتف را به جلو می کشاند.

عضله ای که دیوارۀ داخلی حفرۀ زیر بغل قرار دارد به نام عضلۀ دندانهای جلوئی نامیده می شود. عضله ای پهن است که که از سطح خارجی هشت دندۀ اول به لبۀ جلوئی کنار داخلی استخوان کتف کشیده می شود. انقباض آن به کمک عضلۀ سینه ای کوچک، کتف را به طرف جلو می کشد.

عضلاتی که دیوارۀ خلفی دیوارۀ زیر بغل را درست می کنند همگی در جلو و عقب استخوان کتف قرار دارند و به عنوان عضلات شانه تلقی می شوند که شامل عضلات زیر می باشند:

عضلۀ کتفی که از حفرۀ تحت کتفی منشاء گرفته و تا توبرکول کوچک انتهای فوقانی بازو کشیده می شود، عضلۀ فوق خاری منشاء گرفته و از بالای مفصل شانه تا اوبرکول بزرگ استخوان بازو کشیده می شود. عضلۀ گرد کوچک از قسمت فوقانی لبۀ خارجی استخوان کتف منشاء گرفته تا توبرکول بزرگ استخوان بازو کشیده می شود. این عضلات به نگهداری سر استخوان بازو در برابر حفرۀ گلنوئید در موقع حرکات مفصل شانه کمک می کند. عضلۀ گرد بزرگ از زاویۀ تحتانی استخوان کتف منشاء گرفته و تا لبۀ داخلی ناودان دو سری در گردن استخوان بازو کشیده می شود. که استخوان بازو را به عقب و داخل می کشد.

2 – عضلات بازو: شامل عضلات غرابی بازوئی، بازوئی، دو سر بازوئی و سه سر می باشد، سه عضلۀ اول در لوژ جلوئی بازو و عضلۀ چهارمی در لوژ خلفی بازو قرار دارند.

            عضلۀ غرابی بازوئی از زائدۀ غرابی کتف به قسمت میانی کنار داخلی بازو کشیده می شود.

            عضلۀ دو سر بازوئی در بالا دو قسمت دارد که به نام سر کوتاه و سر دراز نامیده می شوند. سر کوتاه از زائدۀ غرابی کتف و سر دراز از تکمه ای در بالای حفرۀ گلنوئید منشاء می گیرد. اتصال دو سر عضله تودۀ عضلاتی را می سازد که برجستگی جلو بازو را درست می نمایند و بوسیلۀ وتری محکم به توبروزیتی رادیال متصل می شود. این عضله خم کنندۀ مفصل آرنج است.

            عضلۀ سه سر بازوئی دارای سه سر داخلی خارجی و دراز است که از اس بازو و کتف منشاء گرفته و بوسیلۀ وتری به سطح فوقانی زائدۀ آرنجی استخوان زنداسفل متصل می شود، این عضله باز کنندۀ مفصل آرنج است.

3 – عضلات ساعد: یک دسته از عضلات ساعد در جلوی اسکلت ساعد و یک دسته در عقب آن قرار دارند. عضلات جلوئی نیز به دو دستۀ جلوئی خارجی تقسیم می شوند.

            عضلات جلوئی داخلی عمدتاً عضلات خم کنندۀ انگشتان دست و ساعد بوده و حالت درون گردان ساعد می دهند. این عضلات از سطح به عمق شامل عضلات زیر می باشند:

            عضلۀ درون گردان مدور، عضلۀ فلکسور کار پی اولناریس، عضلۀ فلکسور سطحی انگشتان، عضلۀ تاکنندۀ عمقی انگشتان، عضلۀ تاکنندۀ عمقی انگشتان و عضلۀ تاکنندۀ دراز شست.

            این عضلات بوسیلۀ تاندون مشترکی از اپی کندیل داخلی استخوان بازو و یا از سطح جلوئی استخوان های ساعد منشاء گرفته به طرف مچ دست و یا سطح کف دستی انگشتان کشیده می شوند و به این ترتیب در عمل خم کردن مچ و انگشتان کمک می کنند.

            عضلات ناحیه قدامی خارجی ساعد شامل عضلات زیر می باشد:

             عضلۀ براکیورادیالیس، عضلۀ اکستنسور کارپی رادیالیس لونگوس، عضلۀ اکستنسور کاپی رادیالیس برویس و سوپیناتور. به انتهای پاوین رادیوس و سطح خلفی قاعده دومین و سومین استخوان کف دست کشیده می شوند. و کلاً باز کنندۀ ساعد بوده و حالت برون گرداننده به آن می دهند.

            عضلات ناحیۀ خلفی ساعد از سطح خلفی استخوان های ساعد و اپیکندیل خارجی به سطح پشت دستی انگشتان کشیده می شود و عبارتند از: عضلۀ باز کنندۀ انگشتان، بازکنندۀ انگشت کوچک و اشاره، عضلۀ بازکنندۀ دراز و کوتاه انگشت شست و عضلۀ دور کنندۀ دراز و کوتاه انگشت شست.

4 – عضلات دست: در پشت تاندون های عضلات باز کنندۀ عبور می کنند.

            در کف دست سه دسته عضله وجود دارند: دستۀ خارجی به نام عضلات تنار که برجستگی گوشتی سطح خارجی کف دست را درست می کنند دستۀ دااخلی برجستگی داخلی کف دست است و مربوط به عضلات کوچکی است که انگشت کوچک دست را تأمین می کنند. دستۀ وسطی عضلات  بین استخوانی است که 8 عدد بوده و به دو دستۀ کف دستی و پشت دستی تقسیم می شوند، فضاهای بین استخوانی دست را پر می کنند و انقباض عضلات پشت دستی انگشتان را از خط وسط دور و انقباض عضلات کف دستی انگشتان را به خط وسط نزدیک می نمایند.

عضلات اندام تحتانی:

عضلات اندام تحتانی شامل عضلات ران، ساق پا و پا می باشند.

ناحیۀ ران: به عضلات قدامی و خلفی ران تقسیم می شوند.

عضلات قدامی خود به دو قسمت قدامی خارجی و قدامی داخلی تقیسیم می شوند.

- عضلات قدامی خارجی ران: شامل عضلۀ خیاطه و چهار سر ران است. عضلۀ خیاطه، دراز و نواری شکل است که از خار خاصرۀ قدامی فوقانی شروع شده و به طور مایل از جلو ران گذشته و در پائین به انتهای فوقانی سطح داخلی درشت نی می چسبند که مفصل هیپ و زانو را تاندون می کند.

            عضلۀ چهار سر ران، در بالا دارای چهار قطعۀ جداگانهاست که از خار خاصرۀ قدامی فوقانی و سطوح مختتلف تنۀ استخوان ران منشاء گرفته و در پائین الیاف عضلانی چهار قسمت با هم یکی شده تبدیل به وتری قوی به نام وتر کشککی می شود که استخوان کشکک را در بر گرفته و در پائین به توبروزیتی درشت نی میچسبد. این عضله باز کنندۀ قوی مفصل زانو است.

عضلات قدامی داخلی ران: شامل عضلات شانه ای، راست داخلی و سه عضلۀ نزدیک کنندۀ دراز و کوتاه و بزرگ است که همگی از کادر استخوانی اطراف سوراخ سدادی (پوبیس و برجستگی ورکی) منشاء گرفته و در پائین به لبه های کنار خلفی تنۀ استخوان ران (خط خشن) متصل می شوند.

عضلات خلفی ران: شامل عضلات سرینی و خلفی ران می باشد.

عضلات سرینی، در ناحیۀ نشیمنگاه قرار گرفته و از سطح به عمق شامل عضلات زیر است:

عضلۀ سرینی بزرگ و متوسط و کوچک: برجستگی ناحیۀ نشیمنگاه مربوط به این عضلات است و هر سه عضله در بالا از گودال خاصره ای خارجی و استخوان خاجی منشاء گرفته و در پائین و خارج به برجشتگی تروکانتر بزرگ انتهای فوقانی خط خشن ران می چسبند. عضلۀ سرینی بزرگ مفصل هیپ را باز می کند، دو عضلۀ دیگر ران را از خط وسط دور کرده و به داخل می چرخانند

عضلات خلفی ران: در پشت ران سه عضله وجود دارد که عبارتن از: عضلۀ دو سر رانی و عضلۀ نیم وتری و نیم غشائی.

این عضلات از سطح خلفی و خارجی برجستگی ورکی و خط خشن زان منشاء گرفته و در پائین به انتهای فوقانی استخوان درشت نی و نازک نی کشیده می شوند. این عضلات کلاً مفصل زانو را تاندون می کنند و به استقرار بدن در وضع ایستاده کمک می کنند.

عضلات ساق پا: به سه دستۀ قدامی و خارجی و خلفی تقسیم می شوند.

عضلات قدامی شامل عضلات درشت نی قدامی و باز کنندۀ دراز شست و باز کنندۀ دراز انگشت می باشند. عضلات خارجی ساق شامل دو عضلۀ پرونئال دراز و کوتاه است که هر دو از سطح خارجی نازک نی منشاء گرفته و وتر آنها پس از عبور از پشت قوزک خارجی عبور کرده به کنار خارجی کف پا و عمق کف پا ختم می شوند.

عضلات خلفی ساق: در دو طبقه عمقی و سطحی قرار دارند. طبقۀ عمقی شامل عضلات تاکنندۀ دراز شست پا تاندون کنندۀ دراز انگشتان پا، درشت نئی خافی و عضلۀ رکبی است. عمل آنها تاکردن انگشتان و خم کردن کف پا می باشد. طبقۀ سطحی شامل عضلۀ سه سر ساقی است که برجستگی خلفی ساق را درست می کند و شامل عضلۀ دو قلو و عضلۀ نعلی است که هر سه در بالا از لقمه های داخلی و خارجی انتهای پائین ران و سطح خلفی استخوان های ساق منشاء گرفته و پائین در پشت مچ پا با هم یکی شده تبدیل به یک وتر قوی به نام آشیل می شود که به قسمت خلفی استخوان پاشنۀ پا متصل است.

            3- عضلات پا: عضلات کف پا همانند دست شامل تاندون های عضلات خم کننده است که از ساق وارد کف پا می شوند. در ضمن در فضای بین استخوانی عضلات بین استخوانی به تعداد هشت عدد قرار دارند. در کنار داخلی کف پا برجستگی، مربوط به عضلاتی است که اختصاص به انگشت شست پا دارد. در کنار خارجی کف پا بر جستگی، مربوط به عضلات اختصاصی انگشت کوچک پا است. عضلات پا کلاً در ایجاد حرکات انگشتان کوچک پا است. عضلات پا کلاً در ایجاد حرکات انگشتان پا و حفظ قوس های طولی و عرضی کف پا دخالت دارند. 


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Mercedes
شنبه 12 مرداد 1398 03:39 ب.ظ
Can I simply say what a relief to discover someone who genuinely understands what they
are talking about online. You certainly realize how to bring a problem to
light and make it important. A lot more people should check this out and understand this side of
your story. It's surprising you are not more popular
since you most certainly possess the gift.
http://canadianopharmacy.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 01:31 ق.ظ

You actually mentioned that very well!
canadian pharmacy uk delivery no 1 canadian pharcharmy online online pharmacy canada canadian online pharmacies legal canadian online pharmacies canada online pharmacies viagra canadiense drugstore online india canadian drug store canada vagra
Generic cialis
دوشنبه 3 تیر 1398 05:35 ق.ظ

This is nicely put! !
cialis 5 mg funziona order cialis from india buy name brand cialis on line cialis dosage amounts cialis canada on line cialis herbs generic for cialis cialis kaufen prescription doctor cialis side effects of cialis
when does cialis go generic
یکشنبه 2 تیر 1398 01:34 ب.ظ

You reported it effectively.
usa cialis online 5 mg cialis coupon printable cialis australia org generic for cialis buy cialis cialis online holland cialis 5 mg schweiz generic cialis 20mg tablets cialis official site order generic cialis online
Buy generic cialis
شنبه 1 تیر 1398 10:59 ب.ظ

Many thanks! Helpful information.
cialis pills in singapore cialis professional from usa cialis 5 effetti collaterali cialis generico cialis for sale south africa cialis en mexico precio cialis for sale in europa cialis usa cost cialis 5 mg schweiz click now buy cialis brand
http://giabrowun.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:12 ق.ظ

You said it nicely..
link for you cialis price cialis side effects discount cialis click now buy cialis brand cialis purchasing free cialis cialis prezzo di mercato cialis generico cialis generika in deutschland kaufen achat cialis en europe
http://torcontsum.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 02:18 ب.ظ

With thanks. Numerous advice!

cialis manufacturer coupon bulk cialis ou trouver cialis sur le net link for you cialis price costo in farmacia cialis buy cialis online cheapest cialis for sale south africa cialis en 24 hora cialis farmacias guadalajara trusted tabled cialis softabs
http://serbapoo.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 09:40 ب.ظ

Cheers. I value this.
link for you cialis price prescription doctor cialis cialis dose 30mg cialis dose 30mg generico cialis mexico achat cialis en suisse precios de cialis generico tadalafil tablets usa cialis online cialis 5mg billiger
http://raythongtrap.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:38 ق.ظ

Wonderful postings. Thank you.
dosagem ideal cialis recommended site cialis kanada cialis en mexico precio low cost cialis 20mg buy cialis uk no prescription cialis canada on line costo in farmacia cialis 5 mg cialis coupon printable canada discount drugs cialis tadalafil 5mg
cheap generic cialis uk
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:15 ب.ظ

Tips nicely used!!
preis cialis 20mg schweiz price cialis best tadalafil 10 mg only best offers cialis use wow cialis tadalafil 100mg cialis cost cialis kaufen buy name brand cialis on line we like it safe cheap cialis cialis generisches kanada
cialis generic name
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:39 ب.ظ

Thank you, Excellent stuff!
cialis alternative buy online cialis 5mg click here take cialis can i take cialis and ecstasy can i take cialis and ecstasy cialis lowest price cialis generico milano usa cialis online we choice free trial of cialis cialis canadian drugs
http://checkdoldgrun.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:45 ق.ظ

You actually expressed that terrifically!
generico cialis mexico generic cialis levitra tadalafil 20mg purchase once a day cialis cialis online nederland wow look it cialis mexico can i take cialis and ecstasy cialis coupons printable only now cialis for sale in us cialis price thailand
Cialis generic
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:51 ق.ظ

With thanks! An abundance of tips.

usa cialis online cialis for bph cialis generic cialis sicuro in linea cialis 05 cialis super kamagra cialis sale online generic for cialis click here to buy cialis cialis 30 day sample
http://terpnipi.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 11:51 ق.ظ

You mentioned it terrifically!
cialis 50 mg soft tab cialis venta a domicilio prix de cialis generic cialis in vietnam how to purchase cialis on line cialis rezeptfrei sterreich canadian discount cialis comprar cialis 10 espa241a the best site cialis tablets bulk cialis
Cialis generic
جمعه 24 خرداد 1398 09:37 ب.ظ

Kudos, A good amount of advice!

only now cialis 20 mg compare prices cialis uk cialis dosage cialis prices click here to buy cialis cialis 10 doctissimo american pharmacy cialis cialis coupons canadian discount cialis order cialis from india
Buy cialis
جمعه 24 خرداد 1398 07:29 ق.ظ

Lovely write ups. Regards!
usa cialis online price cialis per pill online prescriptions cialis look here cialis order on line cialis dose 30mg cialis pills boards trusted tabled cialis softabs price cialis wal mart pharmacy prices for cialis 50mg the best choice cialis woman
http://usesic.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:37 ق.ظ

Cheers, A good amount of postings!

look here cialis order on line cialis super acti trusted tabled cialis softabs comprar cialis navarr we recommend cialis best buy cialis arginine interactio cialis free trial cialis rezeptfrei sterreich generic cialis soft gels buying brand cialis online
is viagra covered by health insurance plans
چهارشنبه 22 خرداد 1398 07:18 ب.ظ

Hello to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this web site, and your views are pleasant in support of new viewers.
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 10:06 ق.ظ

Very good data, Thanks!
cialis efficacit look here cialis cheap canada tadalafil 10 mg cialis 05 cialis pills in singapore cialis name brand cheap cialis name brand cheap free generic cialis we use it 50 mg cialis dose prescription doctor cialis
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:07 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
buying brand cialis online viagra vs cialis cialis vs viagra low cost cialis 20mg generic cialis pro cialis online cialis manufacturer coupon cialis billig venta cialis en espaa cialis uk
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 11:05 ب.ظ

This is nicely said. .
generic cialis 20mg uk buy cialis online cheapest cialis 5 mg funziona cialis daily new zealand cialis generico lilly compare prices cialis uk acheter cialis kamagra comprar cialis 10 espa241a we recommend cheapest cialis we like it cialis price
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 05:18 ب.ظ

Nicely spoken truly! .
cialis generique 5 mg cialis free trial buy online cialis 5mg cialis pills price each cialis prezzo al pubblico walgreens price for cialis cialis tadalafil online buy original cialis viagra cialis levitra cialis pills
is erectile dysfunction a chronic condition
جمعه 3 خرداد 1398 07:28 ب.ظ
best erectile dysfunction pumps http://viagralim.us best erectile dysfunction pumps !
I every time used to study article in news papers but now as I am a user of internet so from now I am using net for content, thanks to web.
black latte abnehmen erfahrungsberichte
جمعه 23 فروردین 1398 09:05 ب.ظ
Aw, this was an exceptionally good post. Taking
a few minutes and actual effort to make a superb article… but what can I
say… I hesitate a whole lot and never seem to get anything done.
киногоо
چهارشنبه 21 فروردین 1398 01:57 ب.ظ
Hey there! I'm at work browsing your blog from my new apple iphone!
Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
Carry on the excellent work!
http://canadianorderpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 11:56 ق.ظ

Thank you! Quite a lot of forum posts.

Northwest Pharmacy north west pharmacies canada canadian pharcharmy online24 drugs for sale online northwest pharmacies in canada how safe are canadian online pharmacies Northwest Pharmacy canada pharmacies online prescriptions canadian drugs canadian pharmacy cialis
best viagra sites
سه شنبه 20 فروردین 1398 03:20 ق.ظ
You could definitely see your expertise in the article you write.
The arena hopes for more passionate writers such as you who aren't afraid to mention how they believe.

Always follow your heart.
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:34 ب.ظ

Nicely put, Many thanks!
costo in farmacia cialis cialis 30 day sample link for you cialis price cialis authentique suisse cialis for daily use cialis prezzo in linea basso cialis 20mg prix en pharmacie generic cialis at the pharmacy rx cialis para comprar cialis 100mg suppliers
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:06 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis prices cialis professional from usa female cialis no prescription cialis en mexico precio where cheapest cialis what is cialis cialis price thailand tadalafil generic weblink price cialis buy cialis online
buy tadalafil online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:37 ق.ظ

Thanks, Awesome stuff.
canadian drugs generic cialis cialis venta a domicilio prezzo cialis a buon mercato when can i take another cialis purchase once a day cialis look here cialis cheap canada cialis daily reviews generic cialis tadalafil cialis authentique suisse cialis generika in deutschland kaufen
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo