تبلیغات
مهندسی پزشکی - کالبد شناسی عظلات{1}

کالبد شناسی عظلات{1}

نویسنده :مازیار سلیمی
تاریخ:---

عضلات بدن(Muscular System)

عضلات بدن از نظر علمی به دو دسته ارادی (اسکلتی) و عضلات غیر ارادی (احشائی) تقسیم می شوند . عضلات غیر ارادی یا صاف در جدار احشا ، جدار عروق و در ریشه مو ها قرار دارند و انقباض آنها تحت اراده شخص نمی باشد . عضلات ارادی به قسمت های مختلف اسکلتی چسبیده اند و انقباض آنها تحت اراده شخص می باشد . در این بخش عضلات اسکلتی یا مخطط به دستجات زیر تقسیم می شوند :

الف – عضلات سر و صورت ، ب - عضلات گردن ، ج - عضلات تنه ، د - عضلات اندام .

الف – عضلات سر و صورت :

به دو دسته عضلات پوستی و عضلات جونده نقسیم می شوند .

عضلات پوستی : به تعداد زیاد در اطراف سوراخهای صورت قرار دارند و یک انتها یشان  به سطح  عمقی پوست می چسبد و عصب محرکه آنها از عصب صورتی تامین می شود .

این عضلات به علت اتصالات پوستی شان در موقع انقباض ، سوراخهای صورت را تنگ و گشاد کرده و در پوست سر و صورت چین و چروک ایجاد می کنند و قیافه شخص را تغییر می دهند . و به این ترتیب حالات و قیافه های مختلف هیجانی ، شادی ، غم ، دقت ، توجه و غیره مربوط به عمل این عضلات است و از این لحاظ به نام عضلات قیافه ای (mimic) نامیده می شوند . از جمله این عضلات عبارتند از :

عضله مدور چشمی : که به صورت دایره حلقوی محیط کاسه چشم و پلکها را می پوشاند و انقباض آن پلک ها را می بندد .

عضله مدور لب ها : که اطراف سوراخ دهان را احاطه می کند و انقباض آن لب ها را می بندد.

عضله شیپوری : عضله مسطح وچهار گوش است که از کناره های فک بالا و پایین تا گوشه لب کشیده می شود و در موقع انقباض یا در موقع جویدن گونه را به طرف  دندانها می فشارد و به عمل بلع کمک می کنند .

عضلات پوستی دیگر صورت عبارتند از : عضله بالا برنده لب فوقانی ، عضله پایین آورنده لب تحتانی ،عضله پایین آورنده گوشه لب . که انقباض هر کدام از این عضلات در ایجاد قیافه خاص صورت دخالت دارند.

عضلات جونده : به تعداد جهار عضله است که عبارتند از عضله گیجگاهی ،عضله جونده ، عضله رجلی خارجی و داخلی.

این عضلات از قسمت های مختلف قاعده جمجمه به زوائد شاخه صعودی فک اسفل کشیده می شود و انقباض آنها باعث حرکات فک اسفل در جهات مختلف شده و در عمل جویدن و تکلم دخالت دارند. عضله گیجگاهی از حفره گیجگاهی شروع شده و در پایین به زاییده منقاری فک اسفل  متصل می شود.

عضله جونده از کنار تحتانی قوس وجنه ای ( زیگوماتیک ) شروع شده و در پایین به سطح خارجی  زاویه فک اسفل می چسبد.

عضلات رجلی خارجی و داخلی در بالا به ترتیب از بالهای رجلی شب پره شروع شده و در پایین به گردن لقمه فک اسفل و سطح داخلی زاویه آن می چسبند . انقباض این عضلات فک اسفل را به جلو و طرفین حرکت داده و به عمل جویدن کمک میکنند . تمام عضلات جونده از عصب فک اسفل عصب می گیرند.

ب – عضلات گردن :

به دو دسته عضلات قدامی و عضلات خلفی گردن تقسیم می شوند .

عضلات قدامی گردن از سطح به عمق عبارتند از:

عظله پلاتیسما: عضله نازکی است که از عمق پوست قاعده گردن شروع شده و در بالا به تنه فک اسفل می چسبد و تا  گوشه لب ادامه دارد.

عضله جناغی چنبری پستانی: از دسته استخوان جناغ و انتهای داخلی ترقوه شروع شده و در بالا تا زائده پستانی گیجگاهی ادامه دارد. انقباض توأم  دو طرف ستون فقرات گردنی را به جلو خم می کند.

عضلات فوق لامی و تحت لامی: عضلات باریک نواری شکلی هستند که در جلوی گردن و در بالا و پایین استخوان لامی قرار دارند. عضلات فوق لامی از تنۀ فک اسفل و زائدۀ نیزه ای گیجگاهی منشاء گرفته و در پایین به استخوان لامی می شود.

عضلات تحت لامی در پایین از دستۀ استخوان جناغ و ترقوه منشاء گرفته و در بالا به استخوان لامی و غضروف تیروئید متصل می شود. انقباض یان عضلات باعث پایین آمدن استخوان لامی و یا بالا رفتن جناغ و ترقوه می شود.

عضلات عمقی جلوئی گردن: شامل یک دسته جلوئی و یک دسته طرفی است. دستۀ جلوئی به نام عضلات جلو مهره نامیده می شود و مسئول خم کردن فقرات گردنی هستند. دستۀ خارجی به نام عضلات نردبانی قدامی و میانی و خلفی می باشند که از طرفین ستون فقرات گردن به دندۀ اول و دوم کشیده می شوند و انقباض آنها باعث خمیدگیطرفی ستون فقرات و یا بالا رفتن دنده ها می شود.

عضلات خلفی گردن: عمقی ترین این عضلات کوچکند و به نام عضلات راست خلفی گردن نامیده می شوند. و از دو مهره اول گردن تا زائدۀ قاعده ای استخوان پشت سری کشیده می شوند و انقباض آنها باعث انحراف سر به عقب می شود. عضلات سطحی خلفی گردن ابعاد بزرگتری دارند و از قسمت های پائین تنه و پشت شروع شده و تا فقرات گردن و استخوان پشت سری ادامه دارند.

 

ج – عضلات تنه:

            شامل عضلات پشت فقرات، قفسۀ سینه، شکم و لگن می باشد.

عضلات پشت فقرات شامل دستۀ پیچیده ای از الیاف عضلانی است که ناودان واقع بین زوائد خاری و زوائد عرضی فقرات را پر می کنند و از قسمت پایین ستون فقرات شروع سده و تا استخوان پشت سری ادامه دارند و عمل این عضلات باعث کشیدگی و راست شدن ستون فقرات می شود.

عضلات قفسۀ سینه شامل عضلات بین دنده ای و یا دیافراگم می باشد. که کلا ً در عمل تنفس دخالت دارند. عضلات بین دنده ای عضلات پهن و نازکی هستند که در فضاهای بین دنده از کنار تحتانی دندۀ بالائی به کنار فوقانی دندۀ پائین کشیده می شوند و در فاصلۀ بین این عضلات، در ناودان زیر دنده ای شریان، ورید و عصب بین دنده ای شریان، ورید و عصب بین دنده ای قرار دارند.

            عضلۀ دیافراگم یا حجاب حاجز عضله گنبدی شکل است که تحدب آن به طرف بالا بوده و دو حفره قفسۀ سینه و شکم را از هم جدا می کند، دارای یک قسمت عضلانی محیطی و یک قسمت وتری مرکزی است.

            دیافراگم دارای سوراخهایی است که از آنها عناصر عروقی عسبی و احشائی عبور می کنند، این سوراخ ها عبارتند از:

            سوراخهای آئورتی مهره در محازات دوازدهمین مهرۀ پشتی قرار دارد. سوراخی برای عبور ورید اجوف تحتانی که در طرف راست سوراخ مری و در مجاورت هشتمین مهرۀ پشتی قرار دارد. دیافراگم از اعصاب فرینک راست و چپ و شاخه ای از شبکۀ گردنی، عصب گرفته و در موقع دو منقبض شده و حجم قفسۀ سینه را زیاد می کند.

            عضلات شکم: در دیوارۀ قدامی خارجی شکم عضلاتی که قرار دارند عبارتند از: عضله راست شکم، عضله مایل خارجی، عضله مایل داخلی و عضله عرضی شکمی .

عضله راست شکم عضله ایست دراز که در طرفین خط وسط در بالا از غضروف های دنده 7،8و 9 شروع شده و در پایین به سمفیز و ستیغ عانه ختم می شود.این دو عضله در وسط  به وسیله یک نوار  هم بندی به نام خط سفید از هم جدا شده اند و دارای غلافی می باشند که از نیامهای  پوششی عضلات مایل و عرض شکم به وجود می آیند.

عضله مایل خارجی شکم جزو عضلات پهن شکم و خارج تر از آنها قرار دارد. مبدأ آن از سطح خارجی دنده های پایینی شروع می شود و نیام آن در ساختمان غلاف عضله راست شکم شرکت کرده و در پایین به تاج خاصره ایلیاک اتصال پیدا می کند . رباط مغبنی از کنار تحتانی نیام این عضله به وجود می آید که به صورت طناب لیفی بین خار خاصره قدامی فوقانی و خار عانه کشیده می شود .

عضله مایل داخلی شکم: در زیر عضله قبلی قرار دارد و از دو سوم خارجی رباط مغبنی، دو سوم قدامی تاج خاصره و از آپونوروز کمری منشأ گرفته  و الیاف آن به طرف بالا و جلو رفته به چهار دنده پایین متصل شده و به یک نیام پهن ختم می شود که در ساختمان غلاف عضله راست شکم دخالت دارد.

عضله عرضی شکم: در داخل دو عضله قبلی واقع و در دیواره قدامی شکم دخالت دارد. این عضله از یک سوم خارجی رباط مغبنی، از دو سوم خارجی تاج خاصره و از آپونورز کمری و از سطح داخلی 6 غضروف دندهای پایین منشأ میگیرد و الیاف عضلانی آن پس از تبدیل به نیام در ساختمان دیواره خلفی غلاف عضله راست شکم شرکت می کند .

عضلات پهن شکم در ساغختمان محکم و قابل انعطاف دیواره قدامی طرفی آن شرکت کرده و انقباض آنها فشار داخلی شکمی را در بازدم عمیق و هنگام دفع مدفوع و ادرار بالا می برد. همچنین در ضخامت قسمت پایینی این دیواره و به موازات کشاله ران مجرای وجود دارد، به نام مجرای مغبنی که از داخل آن در مردها طناب منوی و در زنان رباط گرد رحمی عبور می کنند.

عضلات لگن: در کف لگن خاصره حقیقی یک دیافراگم لگن وجود دارد که از دو عضله پهن به نام های عضله بالا برنده لگن و دنبالچه تشکیل شده است. این دو عضله از دیوارهای قدامی و طرفی لگنی کوچک منشأ گرفته و تا طرفین روده راست، استخوان دنبالچه و خاجی کشیده می شوند. دیافراگم لگن در مرد به وسیله راست روده و مجرای ادرار و در زن به وسیله روده راست و مهبل و مجرای ادرار سوراخ شده است.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cialis medication
جمعه 16 آذر 1397 12:11 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
buy cialis safe site to buy cialis online cialis coupon cialis for sale south africa viagra or cialis cialis kaufen bankberweisung only now cialis 20 mg tadalafil 20mg cialis billig chinese cialis 50 mg
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:59 ب.ظ

Terrific tips. Thanks a lot.
cialis generic availability safe site to buy cialis online rx cialis para comprar cialis daily dose generic are there generic cialis tadalafil generic if a woman takes a mans cialis enter site very cheap cialis calis cialis therapie
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:14 ب.ظ

You actually expressed it perfectly.
cialis 30 day sample purchase once a day cialis il cialis quanto costa cialis 5 mg para diabeticos cialis sicuro in linea cost of cialis cvs cialis tablets australia cialis coupons printable cialis pas cher paris recommended site cialis kanada
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:42 ق.ظ

Cheers. I like it!
weblink price cialis cialis pas cher paris cialis generika look here cialis order on line cialis online deutschland cialis wir preise cialis for daily use buy name brand cialis on line i recommend cialis generico generic cialis 20mg tablets
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 07:18 ب.ظ

Thanks a lot. Plenty of information!

wow cialis tadalafil 100mg cialis daily dose generic cialis 5mg billiger cialis 5 mg schweiz cialis prezzo al pubblico only here cialis pills cost of cialis cvs miglior cialis generico callus cialis generika
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 08:15 ق.ظ

Cheers, Terrific stuff.
free generic cialis we like it cialis soft gel comprar cialis navarr acquisto online cialis we recommend cialis best buy cialis prezzo al pubblico cialis in sconto cialis online holland generic cialis at the pharmacy buy cialis uk no prescription
buy generic cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 08:21 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
cialis sicuro in linea cialis price in bangalore cialis rezeptfrei cialis super acti prices on cialis 10 mg cialis et insomni cialis sicuro in linea cialis generika in deutschland kaufen cialis 30 day sample cialis 5mg billiger
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:53 ق.ظ

Amazing quite a lot of useful tips!
cialis 05 prezzo cialis a buon mercato discount cialis compare prices cialis uk cialis alternative cialis en mexico precio cialis online holland cialis wir preise generic cialis at walmart achat cialis en itali
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 07:52 ب.ظ

Thanks! Quite a lot of material!

order generic cialis online buy cialis cialis canadian drugs cialis generique 5 mg cialis 30 day sample canadian discount cialis cialis tadalafil online cialis tadalafil cialis flussig trusted tabled cialis softabs
buy cialis online no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 07:20 ق.ظ

Fantastic information. Kudos!
the best choice cialis woman cialis arginine interactio when will generic cialis be available viagra or cialis cialis per paypa cialis tadalafil i recommend cialis generico tadalafilo viagra or cialis price cialis per pill
buy cialis online without a prescription
شنبه 10 آذر 1397 08:07 ب.ظ

Incredible loads of wonderful tips.
cialis 5mg prix miglior cialis generico achat cialis en suisse prix de cialis cialis uk weblink price cialis cialis great britain look here cialis cheap canada cialis generic tadalafil buy cialis daily new zealand
buy cialis delhi
شنبه 10 آذر 1397 06:58 ق.ظ

You actually explained this effectively!
cialis pas cher paris cialis coupons sialis cialis arginine interactio female cialis no prescription cialis daily new zealand cialis generico online cialis soft tabs for sale cialis daily order generic cialis online
buy cheap cialis coupon
جمعه 9 آذر 1397 07:41 ب.ظ

Awesome forum posts. Thank you.
prices for cialis 50mg cialis 20 mg cut in half click now cialis from canada cialis rezeptfrei cialis pills cialis 5mg prix generic cialis tadalafil how much does a cialis cost sublingual cialis online cialis tadalafil online
buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 07:53 ق.ظ

You actually explained it very well!
cialis dosage acheter cialis meilleur pri recommended site cialis kanada cialis patent expiration only now cialis 20 mg 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis en mexico precio cialis 10 doctissimo cialis per paypa import cialis
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:06 ق.ظ

Cheers. Very good information.
how does cialis work canada discount drugs cialis cialis rckenschmerzen cialis 5mg billiger buy brand cialis cheap cialis daily dose generic cialis vs viagra cialis generico lilly cialis generico en mexico only best offers cialis use
buy cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:17 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis online generic cialis in vietnam cialis 50 mg soft tab cialis en mexico precio recommended site cialis kanada 5 mg cialis coupon printable prix cialis once a da we recommend cialis best buy cialis cipla best buy cialis generic availability
buy cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:32 ق.ظ

Cheers. Good information!
cialis arginine interactio prix cialis once a da il cialis quanto costa cialis preise schweiz cialis prices calis where to buy cialis in ontario cialis purchasing cialis ahumada prices for cialis 50mg
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 11 مهر 1397 09:37 ق.ظ

Terrific information. With thanks.
we recommend cialis info cialis australia org bulk cialis cialis mit grapefruitsaft click now buy cialis brand cialis generico cialis generico in farmacia overnight cialis tadalafil buy cialis cheap 10 mg look here cialis order on line
buy generic cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 07:41 ق.ظ

Fantastic tips. Cheers.
cialis y deporte compare prices cialis uk we use it 50 mg cialis dose cialis 20 mg cut in half india cialis 100mg cost cialis super acti buy cialis online brand cialis nl cialis rezeptfrei sterreich generico cialis mexico
canadian pharmacy online
یکشنبه 1 مهر 1397 08:31 ق.ظ

You've made your stand very well!!
canadian online pharmacy canada drug canadian pharmacy canadian medications buy viagrow pro cialis from canada pharmacy canada 24 prescriptions from canada without canadian pharmacies shipping to usa buy viagra 25mg
eddrugsgeneric.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:27 ق.ظ

Cheers. Numerous knowledge.

tesco price cialis buy cialis online look here cialis order on line cialis rckenschmerzen cialis 5 mg generic cialis review uk cialis kaufen cialis canada on line buy cialis enter site natural cialis
cialisvonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:34 ب.ظ

You've made your point!
venta cialis en espaa we recommend cheapest cialis buy original cialis buying cialis in colombia cialis kamagra levitra link for you cialis price cialis online holland cialis patent expiration canadian cialis we use it 50 mg cialis dose
http://viagraky.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:53 ب.ظ

Thanks, Numerous material!

viagra online with a prescription where to purchase viagra where can i buy viagra without a prescription buying viagra online safe online prescription for viagra can u buy viagra online best place to buy viagra online sildenafil prices uk viagra pfizer buy online sildenafil to buy
http://cialisiv.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:22 ب.ظ

You actually expressed it adequately.
cialis kaufen bankberweisung cialis from canada cialis 200 dollar savings card purchase once a day cialis we choice cialis uk cialis 5 mg schweiz cialis 30 day trial coupon generic cialis 20mg tablets how do cialis pills work cialis lowest price
viabiovit.com/canadese-apotheek-online-recept.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:10 ق.ظ

You made your point!
cheapest generic viagra uk buy sildenafil viagra buy viagra online uk cheap buying viagra on line where to purchase viagra where can i buy viagra over the counter buying viagra ireland buy generic viagra online safely buy without prescription online cheap generic viagra online
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:46 ب.ظ

This is nicely said! !
cialis 20mg prix en pharmacie dose size of cialis cialis free trial canadian drugs generic cialis cialis prezzo di mercato cialis coupons prezzo di cialis in bulgaria estudios de cialis genricos cialis dosage recommendations cialis sans ordonnance
Viagra generika
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:44 ق.ظ

You actually expressed it perfectly!
viagra to buy online uk buy viagra ireland where can i buy viagra over the counter buy generic viagra without prescription viagra viagra buy viagra buy now viagra buy viagra overnight viagra on prescription where can you purchase viagra buy online viagra uk
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 08:31 ب.ظ

Thanks a lot, Lots of forum posts!

cialis 200 dollar savings card order generic cialis online how to buy cialis online usa viagra vs cialis vs levitra cialis generico in farmacia low cost cialis 20mg cialis generic availability cialis generic venta cialis en espaa price cialis best
Cialis generic
یکشنبه 5 فروردین 1397 03:29 ق.ظ

Many thanks! An abundance of data!

cialis 20 mg best price legalidad de comprar cialis comprar cialis navarr cialis bula cialis 30 day sample cialis generika cialis kaufen wo costo in farmacia cialis cialis 5mg prix warnings for cialis
کاشت مو در تبریز
جمعه 7 مهر 1396 02:08 ب.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo