تبلیغات
مهندسی پزشکی - کالبد شناسی عظلات{1}

کالبد شناسی عظلات{1}

نویسنده :مازیار سلیمی
تاریخ:---

عضلات بدن(Muscular System)

عضلات بدن از نظر علمی به دو دسته ارادی (اسکلتی) و عضلات غیر ارادی (احشائی) تقسیم می شوند . عضلات غیر ارادی یا صاف در جدار احشا ، جدار عروق و در ریشه مو ها قرار دارند و انقباض آنها تحت اراده شخص نمی باشد . عضلات ارادی به قسمت های مختلف اسکلتی چسبیده اند و انقباض آنها تحت اراده شخص می باشد . در این بخش عضلات اسکلتی یا مخطط به دستجات زیر تقسیم می شوند :

الف – عضلات سر و صورت ، ب - عضلات گردن ، ج - عضلات تنه ، د - عضلات اندام .

الف – عضلات سر و صورت :

به دو دسته عضلات پوستی و عضلات جونده نقسیم می شوند .

عضلات پوستی : به تعداد زیاد در اطراف سوراخهای صورت قرار دارند و یک انتها یشان  به سطح  عمقی پوست می چسبد و عصب محرکه آنها از عصب صورتی تامین می شود .

این عضلات به علت اتصالات پوستی شان در موقع انقباض ، سوراخهای صورت را تنگ و گشاد کرده و در پوست سر و صورت چین و چروک ایجاد می کنند و قیافه شخص را تغییر می دهند . و به این ترتیب حالات و قیافه های مختلف هیجانی ، شادی ، غم ، دقت ، توجه و غیره مربوط به عمل این عضلات است و از این لحاظ به نام عضلات قیافه ای (mimic) نامیده می شوند . از جمله این عضلات عبارتند از :

عضله مدور چشمی : که به صورت دایره حلقوی محیط کاسه چشم و پلکها را می پوشاند و انقباض آن پلک ها را می بندد .

عضله مدور لب ها : که اطراف سوراخ دهان را احاطه می کند و انقباض آن لب ها را می بندد.

عضله شیپوری : عضله مسطح وچهار گوش است که از کناره های فک بالا و پایین تا گوشه لب کشیده می شود و در موقع انقباض یا در موقع جویدن گونه را به طرف  دندانها می فشارد و به عمل بلع کمک می کنند .

عضلات پوستی دیگر صورت عبارتند از : عضله بالا برنده لب فوقانی ، عضله پایین آورنده لب تحتانی ،عضله پایین آورنده گوشه لب . که انقباض هر کدام از این عضلات در ایجاد قیافه خاص صورت دخالت دارند.

عضلات جونده : به تعداد جهار عضله است که عبارتند از عضله گیجگاهی ،عضله جونده ، عضله رجلی خارجی و داخلی.

این عضلات از قسمت های مختلف قاعده جمجمه به زوائد شاخه صعودی فک اسفل کشیده می شود و انقباض آنها باعث حرکات فک اسفل در جهات مختلف شده و در عمل جویدن و تکلم دخالت دارند. عضله گیجگاهی از حفره گیجگاهی شروع شده و در پایین به زاییده منقاری فک اسفل  متصل می شود.

عضله جونده از کنار تحتانی قوس وجنه ای ( زیگوماتیک ) شروع شده و در پایین به سطح خارجی  زاویه فک اسفل می چسبد.

عضلات رجلی خارجی و داخلی در بالا به ترتیب از بالهای رجلی شب پره شروع شده و در پایین به گردن لقمه فک اسفل و سطح داخلی زاویه آن می چسبند . انقباض این عضلات فک اسفل را به جلو و طرفین حرکت داده و به عمل جویدن کمک میکنند . تمام عضلات جونده از عصب فک اسفل عصب می گیرند.

ب – عضلات گردن :

به دو دسته عضلات قدامی و عضلات خلفی گردن تقسیم می شوند .

عضلات قدامی گردن از سطح به عمق عبارتند از:

عظله پلاتیسما: عضله نازکی است که از عمق پوست قاعده گردن شروع شده و در بالا به تنه فک اسفل می چسبد و تا  گوشه لب ادامه دارد.

عضله جناغی چنبری پستانی: از دسته استخوان جناغ و انتهای داخلی ترقوه شروع شده و در بالا تا زائده پستانی گیجگاهی ادامه دارد. انقباض توأم  دو طرف ستون فقرات گردنی را به جلو خم می کند.

عضلات فوق لامی و تحت لامی: عضلات باریک نواری شکلی هستند که در جلوی گردن و در بالا و پایین استخوان لامی قرار دارند. عضلات فوق لامی از تنۀ فک اسفل و زائدۀ نیزه ای گیجگاهی منشاء گرفته و در پایین به استخوان لامی می شود.

عضلات تحت لامی در پایین از دستۀ استخوان جناغ و ترقوه منشاء گرفته و در بالا به استخوان لامی و غضروف تیروئید متصل می شود. انقباض یان عضلات باعث پایین آمدن استخوان لامی و یا بالا رفتن جناغ و ترقوه می شود.

عضلات عمقی جلوئی گردن: شامل یک دسته جلوئی و یک دسته طرفی است. دستۀ جلوئی به نام عضلات جلو مهره نامیده می شود و مسئول خم کردن فقرات گردنی هستند. دستۀ خارجی به نام عضلات نردبانی قدامی و میانی و خلفی می باشند که از طرفین ستون فقرات گردن به دندۀ اول و دوم کشیده می شوند و انقباض آنها باعث خمیدگیطرفی ستون فقرات و یا بالا رفتن دنده ها می شود.

عضلات خلفی گردن: عمقی ترین این عضلات کوچکند و به نام عضلات راست خلفی گردن نامیده می شوند. و از دو مهره اول گردن تا زائدۀ قاعده ای استخوان پشت سری کشیده می شوند و انقباض آنها باعث انحراف سر به عقب می شود. عضلات سطحی خلفی گردن ابعاد بزرگتری دارند و از قسمت های پائین تنه و پشت شروع شده و تا فقرات گردن و استخوان پشت سری ادامه دارند.

 

ج – عضلات تنه:

            شامل عضلات پشت فقرات، قفسۀ سینه، شکم و لگن می باشد.

عضلات پشت فقرات شامل دستۀ پیچیده ای از الیاف عضلانی است که ناودان واقع بین زوائد خاری و زوائد عرضی فقرات را پر می کنند و از قسمت پایین ستون فقرات شروع سده و تا استخوان پشت سری ادامه دارند و عمل این عضلات باعث کشیدگی و راست شدن ستون فقرات می شود.

عضلات قفسۀ سینه شامل عضلات بین دنده ای و یا دیافراگم می باشد. که کلا ً در عمل تنفس دخالت دارند. عضلات بین دنده ای عضلات پهن و نازکی هستند که در فضاهای بین دنده از کنار تحتانی دندۀ بالائی به کنار فوقانی دندۀ پائین کشیده می شوند و در فاصلۀ بین این عضلات، در ناودان زیر دنده ای شریان، ورید و عصب بین دنده ای شریان، ورید و عصب بین دنده ای قرار دارند.

            عضلۀ دیافراگم یا حجاب حاجز عضله گنبدی شکل است که تحدب آن به طرف بالا بوده و دو حفره قفسۀ سینه و شکم را از هم جدا می کند، دارای یک قسمت عضلانی محیطی و یک قسمت وتری مرکزی است.

            دیافراگم دارای سوراخهایی است که از آنها عناصر عروقی عسبی و احشائی عبور می کنند، این سوراخ ها عبارتند از:

            سوراخهای آئورتی مهره در محازات دوازدهمین مهرۀ پشتی قرار دارد. سوراخی برای عبور ورید اجوف تحتانی که در طرف راست سوراخ مری و در مجاورت هشتمین مهرۀ پشتی قرار دارد. دیافراگم از اعصاب فرینک راست و چپ و شاخه ای از شبکۀ گردنی، عصب گرفته و در موقع دو منقبض شده و حجم قفسۀ سینه را زیاد می کند.

            عضلات شکم: در دیوارۀ قدامی خارجی شکم عضلاتی که قرار دارند عبارتند از: عضله راست شکم، عضله مایل خارجی، عضله مایل داخلی و عضله عرضی شکمی .

عضله راست شکم عضله ایست دراز که در طرفین خط وسط در بالا از غضروف های دنده 7،8و 9 شروع شده و در پایین به سمفیز و ستیغ عانه ختم می شود.این دو عضله در وسط  به وسیله یک نوار  هم بندی به نام خط سفید از هم جدا شده اند و دارای غلافی می باشند که از نیامهای  پوششی عضلات مایل و عرض شکم به وجود می آیند.

عضله مایل خارجی شکم جزو عضلات پهن شکم و خارج تر از آنها قرار دارد. مبدأ آن از سطح خارجی دنده های پایینی شروع می شود و نیام آن در ساختمان غلاف عضله راست شکم شرکت کرده و در پایین به تاج خاصره ایلیاک اتصال پیدا می کند . رباط مغبنی از کنار تحتانی نیام این عضله به وجود می آید که به صورت طناب لیفی بین خار خاصره قدامی فوقانی و خار عانه کشیده می شود .

عضله مایل داخلی شکم: در زیر عضله قبلی قرار دارد و از دو سوم خارجی رباط مغبنی، دو سوم قدامی تاج خاصره و از آپونوروز کمری منشأ گرفته  و الیاف آن به طرف بالا و جلو رفته به چهار دنده پایین متصل شده و به یک نیام پهن ختم می شود که در ساختمان غلاف عضله راست شکم دخالت دارد.

عضله عرضی شکم: در داخل دو عضله قبلی واقع و در دیواره قدامی شکم دخالت دارد. این عضله از یک سوم خارجی رباط مغبنی، از دو سوم خارجی تاج خاصره و از آپونورز کمری و از سطح داخلی 6 غضروف دندهای پایین منشأ میگیرد و الیاف عضلانی آن پس از تبدیل به نیام در ساختمان دیواره خلفی غلاف عضله راست شکم شرکت می کند .

عضلات پهن شکم در ساغختمان محکم و قابل انعطاف دیواره قدامی طرفی آن شرکت کرده و انقباض آنها فشار داخلی شکمی را در بازدم عمیق و هنگام دفع مدفوع و ادرار بالا می برد. همچنین در ضخامت قسمت پایینی این دیواره و به موازات کشاله ران مجرای وجود دارد، به نام مجرای مغبنی که از داخل آن در مردها طناب منوی و در زنان رباط گرد رحمی عبور می کنند.

عضلات لگن: در کف لگن خاصره حقیقی یک دیافراگم لگن وجود دارد که از دو عضله پهن به نام های عضله بالا برنده لگن و دنبالچه تشکیل شده است. این دو عضله از دیوارهای قدامی و طرفی لگنی کوچک منشأ گرفته و تا طرفین روده راست، استخوان دنبالچه و خاجی کشیده می شوند. دیافراگم لگن در مرد به وسیله راست روده و مجرای ادرار و در زن به وسیله روده راست و مهبل و مجرای ادرار سوراخ شده است.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
cialis substitute
دوشنبه 3 تیر 1398 12:04 ق.ظ

Well expressed genuinely! .
sialis ou trouver cialis sur le net we choice cialis uk generico cialis mexico cialis cuantos mg hay cialis without a doctor's prescription low dose cialis blood pressure il cialis quanto costa cialis canada on line cialis generico in farmacia
http://mindrentmar.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 08:31 ق.ظ

You made your stand very well!!
we choice free trial of cialis buy cialis cheap 10 mg cialis purchasing overnight cialis tadalafil order generic cialis online buy cialis uk no prescription cialis authentique suisse try it no rx cialis cialis dose 30mg fast cialis online
http://pacenltar.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 05:38 ب.ظ

You stated that superbly.
generic for cialis cialis sicuro in linea usa cialis online cialis kaufen bankberweisung cialis generico in farmacia cialis generico milano get cheap cialis cialis prezzo al pubblico cialis rckenschmerzen prices for cialis 50mg
Online cialis
شنبه 1 تیر 1398 12:39 ق.ظ

Amazing facts. Thanks a lot!
cialis for daily use cialis price in bangalore buy generic cialis no prescription cialis cheap cialis arginine interactio venta cialis en espaa cialis generic we like it cialis soft gel click here take cialis cialis sale online
generic cialis usa
جمعه 31 خرداد 1398 08:34 ق.ظ

Seriously tons of excellent advice.
cheap cialis cialis e hiv acheter cialis meilleur pri buy generic cialis discount cialis overnight cialis tadalafil overnight cialis tadalafil cialis reviews cialis 5 mg funziona cialis 30 day sample
http://icingo.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:33 ب.ظ

Wonderful content. With thanks!
cialis prices in england cialis prezzo al pubblico cialis 05 usa cialis online only best offers 100mg cialis acquistare cialis internet achat cialis en suisse cialis prices cialis canada if a woman takes a mans cialis
http://elexbio.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:09 ق.ظ

Very good content. Thanks a lot!
viagra vs cialis vs levitra cialis qualitat cialis online usa cialis online cialis 20mg cialis prices cialis diario compra we recommend cheapest cialis cialis rezeptfrei sterreich comprar cialis 10 espa241a
http://cauvoume.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:31 ق.ظ

Thanks a lot, I enjoy this.
rx cialis para comprar cialis daily new zealand cialis 10 doctissimo generic cialis pro cialis para que sirve cialis dosage recommendations buying cialis overnight cialis pills in singapore cialis daily reviews cialis cuantos mg hay
http://holdurchcadj.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:39 ب.ظ

Thank you. I value it.
generico cialis mexico cialis official site acquistare cialis internet cialis mit grapefruitsaft india cialis 100mg cost try it no rx cialis when can i take another cialis cialis generic availability cialis generique brand cialis generic
Cialis generic
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:06 ق.ظ

You actually revealed that perfectly!
i recommend cialis generico buy original cialis cialis pills in singapore cialis prices in england cialis prices in england cialis online deutschland order cialis from india cialis from canada cialis prezzo in linea basso look here cialis cheap canada
http://porduppbal.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 07:19 ق.ظ

You've made your position pretty effectively!.
tadalafil 20 mg cialis purchasing buy cialis online legal cialis sale online bulk cialis cialis tablets australia preis cialis 20mg schweiz what is cialis cialis pas cher paris cialis free trial
http://ltimradvi.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 05:12 ب.ظ

Amazing quite a lot of wonderful information!
cialis name brand cheap cialis generique 5 mg cialis 20 mg cut in half cialis australian price we like it cialis soft gel wow look it cialis mexico generic cialis at the pharmacy viagra vs cialis enter site 20 mg cialis cost tadalafilo
http://indiban.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 02:30 ق.ظ

You have made your position very well..
cilas cialis 20 mg cut in half cialis uk cialis coupon we choice free trial of cialis cialis coupon tadalafil 5mg buy cialis online legal cialis 20mg preis cf comprar cialis navarr
http://prophargue.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:51 ب.ظ

Many thanks. Lots of posts!

generic cialis at walmart if a woman takes a mans cialis cialis tablets cialis generika in deutschland kaufen cialis online nederland costo in farmacia cialis cialis 100 mg 30 tablet effetti del cialis pastillas cialis y alcoho buy cialis online
cialis 10 doctissimo
چهارشنبه 22 خرداد 1398 10:52 ب.ظ

Very good stuff. Thank you.
canada discount drugs cialis cialis sicuro in linea cuanto cuesta cialis yaho cialis kaufen wo order a sample of cialis price cialis wal mart pharmacy cialis bula cialis prezzo in linea basso cialis 100 mg 30 tablet generic low dose cialis
boots viagra online
چهارشنبه 22 خرداد 1398 07:17 ب.ظ

Thank you for any other informative blog. Where else may I get that kind of info written in such a perfect way? I've a mission that I am simply now working on, and I have been at the glance out for such information.
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 12:35 ق.ظ

Amazing a lot of superb knowledge.
online prescriptions cialis cialis baratos compran uk tesco price cialis rx cialis para comprar does cialis cause gout enter site very cheap cialis enter site natural cialis we like it cialis soft gel cialis generic tadalafil buy cialis pills price each
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:52 ب.ظ

You actually said this very well.
cialis ahumada cialis professional yohimbe cialis generic tadalafil buy cost of cialis cvs cialis canada on line when can i take another cialis buy cialis sample pack cialis for bph cialis 5 mg cialis rckenschmerzen
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 01:30 ب.ظ

Terrific forum posts. Cheers.
overnight cialis tadalafil cialis farmacias guadalajara pastillas cialis y alcoho non 5 mg cialis generici cialis daily american pharmacy cialis cialis coupon opinioni cialis generico acheter cialis kamagra prix cialis once a da
http://canadiantousapharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 07:49 ق.ظ

You made your stand very effectively..
canada online pharmacies legitimate canadian pharmacycanadian pharmacy canada drug top rated canadian pharmacies online canadian pharcharmy online24 canada drugs aarp recommended canadian online pharmacies northwest pharmacies mail order canada online pharmacies medication canadian cialis
buy cialis medication
جمعه 16 آذر 1397 12:11 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
buy cialis safe site to buy cialis online cialis coupon cialis for sale south africa viagra or cialis cialis kaufen bankberweisung only now cialis 20 mg tadalafil 20mg cialis billig chinese cialis 50 mg
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:59 ب.ظ

Terrific tips. Thanks a lot.
cialis generic availability safe site to buy cialis online rx cialis para comprar cialis daily dose generic are there generic cialis tadalafil generic if a woman takes a mans cialis enter site very cheap cialis calis cialis therapie
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:14 ب.ظ

You actually expressed it perfectly.
cialis 30 day sample purchase once a day cialis il cialis quanto costa cialis 5 mg para diabeticos cialis sicuro in linea cost of cialis cvs cialis tablets australia cialis coupons printable cialis pas cher paris recommended site cialis kanada
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:42 ق.ظ

Cheers. I like it!
weblink price cialis cialis pas cher paris cialis generika look here cialis order on line cialis online deutschland cialis wir preise cialis for daily use buy name brand cialis on line i recommend cialis generico generic cialis 20mg tablets
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 07:18 ب.ظ

Thanks a lot. Plenty of information!

wow cialis tadalafil 100mg cialis daily dose generic cialis 5mg billiger cialis 5 mg schweiz cialis prezzo al pubblico only here cialis pills cost of cialis cvs miglior cialis generico callus cialis generika
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 08:15 ق.ظ

Cheers, Terrific stuff.
free generic cialis we like it cialis soft gel comprar cialis navarr acquisto online cialis we recommend cialis best buy cialis prezzo al pubblico cialis in sconto cialis online holland generic cialis at the pharmacy buy cialis uk no prescription
buy generic cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 08:21 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
cialis sicuro in linea cialis price in bangalore cialis rezeptfrei cialis super acti prices on cialis 10 mg cialis et insomni cialis sicuro in linea cialis generika in deutschland kaufen cialis 30 day sample cialis 5mg billiger
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:53 ق.ظ

Amazing quite a lot of useful tips!
cialis 05 prezzo cialis a buon mercato discount cialis compare prices cialis uk cialis alternative cialis en mexico precio cialis online holland cialis wir preise generic cialis at walmart achat cialis en itali
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 07:52 ب.ظ

Thanks! Quite a lot of material!

order generic cialis online buy cialis cialis canadian drugs cialis generique 5 mg cialis 30 day sample canadian discount cialis cialis tadalafil online cialis tadalafil cialis flussig trusted tabled cialis softabs
buy cialis online no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 07:20 ق.ظ

Fantastic information. Kudos!
the best choice cialis woman cialis arginine interactio when will generic cialis be available viagra or cialis cialis per paypa cialis tadalafil i recommend cialis generico tadalafilo viagra or cialis price cialis per pill
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo