تبلیغات
مهندسی پزشکی - نور درمانی؛ بیوپترون

نور درمانی؛ بیوپترون

نویسنده :مازیار سلیمی
تاریخ:سه شنبه 5 مرداد 1389-02:05 ق.ظ

نور شكلی از انرژی است كه خاصیت موج مانند دارد. تفاوت میان انواع رنگ های نور از طریق طول موج‌هایشان مشخص می شود. از زمان‌های باستان نور به عنوان شیوه ای درمانی مورد استفاده قرار گرفته است .به عنوان مثال از نور قرمز برای درمان بیماری سرخك استفاده می شد.رنگ درمانی از همان ابتدا مورد توجه بسیاری از كشور ها ازجمله ایران بوده است و هم اكنون دانشمندان به درك بهتری از اجزا و طبیعت نور برای استفاده در درمان بیماری ها رسیده اند. این مسئله منجر به پیشرفت دستگاه نوری برای تولید انواع مختلف از پرتوهای مفید در پزشكی مثل دستگاه  (BIOPTRON (BLT شده است. 

چاكرا چیست؟
در بدن مراكزی وجود دارد كه به آن ها مراكز انـرژی یـا چـاكرا گفته می‌شود. چاكرا كلمه‌ای سـانـسكریت به معنای چرخ است. چاكراها یا مـــراكـــز انـــرژی در حـــال چـــرخـــش هـسـتـنــد و بخش‌های بسیار مهمی از كالبد انرژی محسوب مـی‌شـوند. همانند كالبد فیزیكی كه از اعضای حیاتی و كم اهمیت تر تشكیل شده‌است، كالبد انـرژی نـیـز دارای چـاكـراهای اصلی و فرعی و چـاكـراهـای بـسـیـار كـوچـك اسـت. چـاكراهای اصلی، مراكز انرژی در حال چرخش هستند كه به طور معمول 3 تا 4 اینچ قطر دارند و اعضای اصلی و حیاتی كالبد فیزیكی را كنترل می‌كنند و بــه آن هـا انـرژی مـی‌دهـنـد. چـاكـراهـای اصـلـی درسـت مـاننـد نیـروگـاه‌هـایـی هستنـد كه انرژی حیـاتـی را بـرای اعضـای حیـاتـی و اصلی تامین می‌كنند. اگر این نیروگاه ها به خوبی كار نكنند اعضـای حیاتی ضعیف یا بیمار می‌شوند، زیرا بــرای درســت كـاركـردن، انـرژی حیـاتـی كـافـی نـدارنـد. قـطـر چـاكـراهای فرعی یك تا دو اینچ است و چاكراهای بسیار كوچك بخش‌های كم اهـمـیـت تـر كالبد جسمانی را كنترل كرده و به آن‌ها انرژی می‌دهند. چاكراها در داخل كالبد فیزیكی نفوذ می‌كنند و در ورای آن نیز امتداد می‌یابند.چاكراها از دو طریق "غدد درون ریز و سیستم عصبی" بر جسم اثر متقابل دارند. در مجموع بدن انسان هفت چاكرا دارد و هر یك از این هفت چاكرا با یكی از هفت غده بدن و همچنین با گروهی از اعصاب كه شبكه نامیده می‌شوند مرتبط است. هر یك از این چاكراها به یكی از قسمت های بدن و وظایف مخصوص درون بدن پیوسته هستند كه به وسیله شبكه عصبی یا غددی كه به آن چاكرا مربوط هستند كنترل می‌شوند.
همه احساسات ، ادراك ، آگاهی ها و هر چیزی را كه ممكن است برای شما اتفاق بیفتد  می‌توان به هفت دسته تقسیم كرد و هر كدام از این دسته ها به یكی از چاكراها پیوسته است . پس چاكراها نه تنها نماینده اعضای بدن شما هستند بلكه نماینده قسمت های مخصوصی از حواس و ادراك شما نیزمحسوب می‌شوند. وقتی شما احساس تنش می‌كنید ، این تنش را در چاكرای مرتبط با آن قسمت نیز احساس می كنید و این چاكرا و عضو مرتبط با آن دچار استرس می‌شوند. تنش در چاكرا به وسیله شبكه عصبی كه به این چاكرا پیوسته‌است مشخص می‌شود و به اندامی كه توسط این شبكه كنترل می شوند انتقال می‌یابد.هنگامی كه این تنش ها برای مدت زمان طولانی یا با شدت زیادی در شخص بماند علائم بیماری نمایان می‌شود. بیماری‌ها در اثر بسته شدن این مراكز انرژی پدید میآیند.

وظایف چاكراها
چاكراها چند وظیفه مهم برعهده دارند:
1 )جذب، گوارش و توزیع پرانا ( انرژی حیاتی )در بخش‌های مختلف بدن بر عهده آن ها است.
2)كنترل، تقویت و مسئولیت درست كاركردن كالبد جسمانی و اعضای مختلف آن را برعهده دارند. غدد درون ریز به وسیله بعضی از چاكراهای اصلی تنظیم می‌شوند و انـرژی مـی‌گیرند. با كنترل و دستكاری چاكراهای اصلی می‌توان غدد درون ریز را تحریك یا مهار كرد. تعداد زیادی از ناخوشی‌ها، تا حدودی ناشی از خوب كار نكردن چاكراها هستند.
3 )بعضـی از چـاكـراهـا مـراكز استعدادهای روانی هستند. فعال سازی چاكراهای خـاص ممكن است باعث توسعه یافتن استعدادهای روانی خاص شود. برای مثال چاكراهای كف دست برای فعال كردن، آسان ترین و امن ترین چاكراها هستند. با فعال كردن چاكراهایی كه در مركز كف دست ها قرار دارند فرد می‌تواند توانایی خود را در احساس كردن انرژی‌های لطیف، هاله درونی، هاله تندرستی و هاله بیرونی توسعه دهد. این كار با تمركز كردن به سادگی انجام می‌شود.

فعال سازی چاكراها 
تمرینات و تكنیك هائی كه می‌تواند این مراكز را فعال سازند متعدد و ویژه هستند و نیاز به كسب مهارت طی چند ماه تا چند سال است. توانائی و قدرت‌های حاصل از فعال شدن انرژی چاكراها ، كرامت یا سیدهی (sidhi) نامیده می‌شود و به معنای قدرت‌های روحی است . پس شناخت چاكراها به شما كمك می‌كند تا خود و اطرافتان را بهتر بشناسید.
با پیشرفت علوم مهندسی در زمینه پزشكی به خصوص در زمینه  opticمنجر به این شد كه برای فعال سازی این چاكرا ها در بدن از علوم مهندسی استفاده شود ودر نهایت به پیدایش دستگاه به نام BIOPTRON شد.

دستگاه نور درمانی BIOPTRON‌چیست ؟
ایـن دستگاه شامل طیف موج هایی از طول موج مرئی و مادون قرمز است. نور تولیدی در آن بـه صـورت نـور پلـی كـرومـاتیـك اینكـوهیـرنـت پلاریزه شده  با انرژی پائین است كه جز ویژگی منحصر به فرد این دستگاه است. دستگاه  شامل 7 فیلتر رنگی است كه مبین 7 چاكرا بیان شده اسـت.از دیـگـر ویـژگـی هـای ایـن دسـتـگـاه غـیـر تهاجمی بودن آن است كه با تابانیدن نور بر روی پوست و در نظر گرفتن المان های لازم برای كار بـا دستگـاه از جملـه ایـن كـه پوست كاملا تمیز بــاشـد‌، زاویـه تـابـش 90 بـاشـد وایـن كـه فـاصلـه دستگاه تا سطح تابش cm10  ‌باشد منجر به تسریع و بهبود روند بیماری می شود.

دستگاه  نور درمانی BIOPTRON چه تاثیری بر بدن دارد ؟
این دستگاه نوری ساطع می كند.شامل یك سری طول موج كه به نور مرئی به علاوه اشعه مـادون قـرمـز مـربـوط است. هردوی این نورها سـبـب واكنش های بیوژیك می شوند. در این دســتــگــــاه از اشــعـــه مــخـــرب مـــاورای بــنــفـــش )uv(اسـتـفــاده نـمــی شــود و  تــوسـط فیلتـر هـای مربوطه این طول موج حذف می شود.هنگامی كه دستگاه روی ناحیه تحت درمان پوست قرار می گیرد انرژی حاصل از نور ساطع شده وارد بافت های زیرین پوست می شود و پاسخ های بیوژیك را به نام  photostimulationایجاد می كند كـه سـبـب واكـنـش هـای شـیـمـیـایی در بافت ها می‌شود و در نهایت سبب كاهش درد و تسریع روند بهبود تعدادی از بیماری ها می شوند. 

انواع دستگاه نور درمانی BIOPTRON
بـــــــه طـــــــور عــــمــــــده ســــــه نــــــوع دســـتـــگــــــاه  BIOPTRON موجود است كه كاربردهای آن ها یكسان است و تنها تفاوت این سه نوع در اندازه آن ها است كه شامل:
1) 1 BIOPTRON
 2)2 BIOPTRON
  3)3 BIOPTRON COMPACT

حوزه های كاربرد دستگاه نور درمانی  BIOPTRON
1-جراحی 
2-توانبخشی
3-روماتولوژی
4-مراقبت در خانه
5-طب ورزشی
6-ضربه های جسمی
7-پزشكی سالمندان
8-درماتولوژی
9-پرستاری در منزل
10-فیزیوتراپی
برخی  از درمان بیماری هایی كه توسط دستگاه  BIOPTRONاثبات شده است عبارتند از:
آكنه،عفونت های پوستی تبخال،كمردرد، آرتروز استخوانی،رماتیسم، تسكین درد، Atopic Dermatitis، اگــــزمــــای كــــودكــــان، درمـــان بـیـمـــاری هـــا در نـــوزادان (الـتـهـــاب رگ‌هـا،دردهـای فـشـاری،صـدمـات نـاشـی از ضـربـه،كـهـیر پوستی(در ناحیه پوشك)،پسو ریاسیس.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
is viagra generic now
چهارشنبه 22 خرداد 1398 07:17 ب.ظ

Thanks for any other fantastic post. Where else could anyone get that kind of info in such a perfect method of writing? I have a presentation subsequent week, and I am on the search for such info.
نقشه برداری utm تهران
چهارشنبه 29 اسفند 1397 05:17 ق.ظ
ممنون
Gail
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:51 ب.ظ
Helpful info. Fortunate me I discovered your web
site by accident, and I am stunned why this twist of
fate didn't took place in advance! I bookmarked it.
https://sergio2morrow1.tumblr.com/post/140332319679/shoe-lifts-for-leg-length-discrepancy?is_rela...
یکشنبه 4 تیر 1396 10:09 ق.ظ
First off I would like to say terrific blog! I had a quick question in which I'd like to ask if you do not mind.
I was interested to find out how you center yourself and clear your mind prior to writing.
I have had a hard time clearing my thoughts in getting my ideas out.
I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be
lost simply just trying to figure out how to begin. Any
recommendations or hints? Kudos!
kathleenurben.blogas.lt
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:46 ب.ظ
Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other websites?
I have a blog centered on the same ideas you discuss and would love to have you
share some stories/information. I know my subscribers would appreciate your work.
If you are even remotely interested, feel free to send
me an e-mail.
Fred
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:27 ق.ظ
You made some really good points there. I checked on the web for more information about the issue
and found most individuals will go along with your views on this site.
رهقی
شنبه 22 آذر 1393 04:00 ب.ظ
09301367122
رهقی
شنبه 22 آذر 1393 03:59 ب.ظ
سلام برای خرید این دستگاه رو نیاز دارم اگه کسی سراغ داره تماس بگیره فقط قیمت پرت ندید یا مدل مدال 3 یا مدل پرو 1
سه شنبه 18 آذر 1393 08:05 ب.ظ
تعدادی دستگاه bioptron 2وbioptron compact جهت فروش موجود است,جهت خرید باشماره 09128589749تماس بگیرید.
چهارشنبه 30 اسفند 1391 11:33 ب.ظ
این دستگاه برای زخم بستر و زخم پای دیابتی خوب جواب میده من یک سالی هست که دارم و الحمدلله راضییم
یک pt
نیکوکار
چهارشنبه 30 اسفند 1391 09:56 ب.ظ
تعدادی دستگاه نوردرمانی بزرگ ومتوسط جهت فروش با شرایط پرداخت عالی موجود می باشد از تمامی فیزیوتراپهای محترم و متخصصین مربوطه درخواست می شود جهت خرید باشماره ی 09132571686 تماس حاصل فرمایند.
حسینی
چهارشنبه 16 اسفند 1391 11:56 ب.ظ
تعدادی دستگاه بیوپترون جهت فروش موجود است.09177180796-07118323227
میرعباس مرتضوی
شنبه 28 بهمن 1391 04:53 ب.ظ
باسلام،متقاضی دستگاه بیوپترون هستم.لطفا با موبایل 09141093708 تماس داشته باشید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo